Anslag till forskningsprojekt om framtidens energisystem vid Linköpings universitet

Energifrågan har varit i fokus under 2022 och debatten kring både problem och lösningar i den rådande energikrisen har varit intensiv. I de sammanhang och diskussioner som Polar Structure varit delaktiga i under året har det blivit tydligt att det till viss del saknas ett ägandeskap i frågan då det är uppdelat på så många myndigheter. Med detta som bakgrund initierades en dialog med Linköpings universitet (LiU) som resulterade i en ansökan om medel från PSIF till forskningsprojektet ”Vision 2050 – ett svenskt resilient hållbart energisystemet”. Stiftelsen anser att forskningsprojektet kommer kunna vara till stor nytta för att fördjupa förståelsen och dialogen kring dynamiken i det svenska energisystemet och beviljade under Q4 2022, anslag till LiU för forskningen.

Forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i att den pågående energiomställningen radikalt påverkar utformningen av framtidens elsystem och behoven av att Sverige som land kraftsamlar. Då ingen enskild aktör sitter på hela lösningen, är det viktigt att samla aktörer för aktörsdialoger med visionen att få en mer heltäckande bild av framtidens elsystem år 2050. Aktörssamverkan sker med spetsföreträdare från olika discipliner, såväl från praktisk styrning, datahantering till ledarskap, och det vetenskapliga perspektivet.