The Polar Structure Initiative Foundation fokuserar på att driva utvecklingen inom 4 av FNs 17 hållbarhetsmål.

FNs hållbarhetsmål 6: Rent vatten och sanitet för alla

Tillgång till rent vatten och sanitet är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett anständigt liv. Även om tillgången på drickbart sötvatten har ökat i världen så är möjligheten till att kunna sköta sin hygien fortfarande bristfällig på många platser. År 2020 saknade ca 2.3 miljarder människor, nästan 1 av 3, möjligheten att kunna tvätta sina händer i hemmet. Dålig hygien leder till ökad smittspridning och diarré är exempelvis en av de vanligaste dödsorsakerna för barn under 5 år. Möjligheten till att kunna sköta sin hygien och gå på toaletten har också visat sig påverka i hur stor utsträckning flickor går till skolan.

I tillägg till utmaningar att förse befolkningen med rent vatten upplever många länder dessutom utmaningar med förorenat vatten, förlust av biologisk mångfald i sjöar och hav samt brist på tillgång på sötvatten som en följd av klimatomställningen.

FNs hållbarhetsmål 7: Hållbar energi för alla

Trots att det har gjorts stora framsteg vad gäller att förbättra tillgången på elektricitet (år 2019 hade 90% av världens befolkning tillgång till elektricitet), öka energieffektiviteten och andelen förnyelsebar energi så kvarstår utmaningen att säkra kapacitet för pålitlig, hållbar och prisvärd elektricitet som möter framtidens behov. I takt med att vi ställer om mot en fossilfri värld ökar efterfrågan på elektricitet och i synnerhet förnyelsebar sådan. Ökningen i efterfrågan skapar kapacitetsbrist i de fysiska näten och för att kunna klara övergången och möta efterfrågan krävs innovation och teknisk utveckling. En lyckad omställning inom energisektorn kommer att leda till nya jobb såväl som fattigdomsbekämpning och bättre hälsa.

FNs hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden som vårt samhälle bygger på. Om vi ska lösa de utmaningar som vi står inför förutsätter det att industrin och infrastrukturen runt omkring görs mer inkluderande och hållbar. Vi behöver innovation, forskning och nya gränsöverskridande samarbeten mellan privat- och offentlig sektor. Och vi behöver aktörer. Aktörer som vågar ta risk för att lösa strukturella utmaningar och som vågar att investera långsiktigt.

FNs hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

Mer än 50% av världens befolkning bor i urbana områden och den utvecklingen väntas fortsätta och uppgå till 70% år 2050. Urbanisering kan vara en möjlighet för ekonomisk tillväxt, men det kan också vara en anledning till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. För att klara utvecklingen behövs innovativ och hållbar stadsplanering såsom hållbart byggande och planering av bostäder, infrastruktur och offentliga platser. Men också en genomtänkt strategi för avfall, återvinning och kemikaliehantering.